Általános szerződési feltételek

 

A szolgáltatás igénybevétele

 1. Felhasználó a weboldalontörténő szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 2. Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás igénybevétele során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 3. Szolgáltatások köre
 • A megjelenített szolgáltatások telefonon vagy e-mailben rendelhetők meg. A szolgáltatások vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • A bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri az abban rögzített összes adat valódiságát. Az aláírt bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely nyilatkozatot kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni.
 • A gépjármű bérleti szerződés – továbbiakban: Szerződés– alapján Bérbeadó a Szerződésben egyedileg meghatározott gépjármű– továbbiakban: Gépjármű – időleges használatának átengedésére, Bérlő a gépjármű átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.
 • Szerződő felek a bérlő személyét, a Gépjárművet, a bérlet időtartamát, a bérleti díjat, valamint a kaució (letét) összegét a Szerződésben határozzák meg.
 • A Gépjárművek listáját, azok műszaki paramétereit és a Gépjárművek bérleti díját a Bérbeadó weboldalán a díjjegyzék tartalmazza.
 1. DÍJFIZETÉSBérlő köteles a bérleti díjat előre, a Bérlet megkezdése előtt Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő a bérleti díjat a kaució összegébe nem számíthatja be. Díjfizetési lehetőségek: készpénz, átutalás (csak kiemelt ügyfelek részére áll rendelkezésre).
 2. KAUCIÓA Bérlő köteles az előre egyeztetett összegű kauciót a bérleti idő megkezdésekor a Bérbeadónál készpénzben letétbe helyezni. Káresemény- vagy bírság-mentes bérlés esetén a készpénzben letétbe helyezett összeg a Gépjármű leadásakor visszajár. A kaució összegébe a bérleti díj nem számítható be.
 • Kaució felhasználásaA kaució Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károk és Bérlő egyéb tartozásai (Pl.: töréskárok, lopáskárok, elmaradt haszon, javítási költségek, bírságok, díjak) fedezetéül szolgál. Amennyiben bérlő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, akkor Bérbeadó a kaucióval biztosított követelését a kaució összegéből közvetlenül kielégítheti. Amennyiben a kaució összege előreláthatólag a Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb tartozását nem fedezi, Bérlő köteles a kaució összegét 48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles a kaució összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő az általa okozott károkat megtérítette, illetve valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles ésszerű időn belül a kaució felhasználásáról Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt Bérlőnek visszaadni.
 1. Személyi feltételekA Gépjárművet kizárólag olyan személy veheti bérbe, aki a bérleti jogviszony megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, rendelkezik magyarországi lakcímmel, adóazonosítóval, továbbá olyan B kategóriás, érvényes vezetői engedéllyel, amely engedélyt legalább 2 éve szerzett meg.
 2. Bérleti időA legrövidebb bérleti időtartam egy bérleti nap. A bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, maximum 24 órából álló időszak, melyet – más bérlőnek az adott Gépjárműre vonatkozó korábbi foglalására tekintettel – Bérbeadó előzetes egyeztetéssel korlátozhat. Félnapos vagy néhány órás bérlésre nincs lehetőség. a bérleti idő lejárata előtti gépjármű visszaadása esetén a Bérbeadó bérleti vagy egyéb díjat nem térít vissza a Bérlő részére.
 3. Késedelem Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Bérbeadó cég előzetes hozzájárulásával lehetséges. A hosszabbítás díjszabása: 0-2 óra nem kerül felszámolásra, 2 órát meghaladó hosszabbítás esetén1 nap kerül felszámolásra és minden további nap díjköteles.

A bérleti idő meghosszabbítását legalább 24 órával a bérleti idő lejárata előtt jelezni kell a Bérlőnek az Autókölcsönző cég felé és annak engedélyezése után kerühet csak sor a hosszabbításra.

Ha a megállapodott bérleti idő 24. órájára a Bérlő nem szolgáltatja vissza a bérautót, akkor pótdíjat kell fizetnie. Ha a bérautó a bérleti idő lejárata utáni 0-2. órája között történik (azaz 2 óra késés), akkor a bérlő 1/2 bérleti nap, ha a 2. órát követően, akkor 1 nap pótdíj fizetendő. A pótdíj a plusz bérleti díjon felülértendő.

 1. Limitált használat feletti díjBérbeadó köteles a napi 500 Km-t meghaladó használatot követően 20 Ft+áfa /km felárat megfizetni.
 2. A gépjármű használata aBérlő a Gépjárművet kizárólag Magyarország területén belül jogosult használni. Bérlő a gépjármű vezetését harmadik személynek nem engedheti át, a Gépjárművet albérletbe nem adhatja.
 • Bérlő a Gépjárművet köteles a „jó gazda gondosságával”, rendeltetésszerűen használni, a Gépjármű állagát, alkotórészeiét és tartozékait, valamint a Gépjármű okmányait megóvni. Ezen túlmenően Bérlő köteles a Gépjárművet a Bérbeadó által a Gépjárműre előírt egyedi műszaki feltételekkel, az ismertetett használati-kezelési útmutató szerint (Pl.: maximális sebesség, maximális szállítási súly) használni. A Gépjárművet tilos különösen: tesztcélokra, autóversenyzésre, másik jármű vontatására használni.
 • Tilos a Gépjárművet bármilyen (pl.: alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer) a gépjárművezetést hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt, vagy egyébként vezetésre alkalmatlan állapotban vezetni.
 • Bérlő a Gépjárművet köteles az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó számára visszaadni. Bérlő köteles Gépjárművet kitakarítani, a Gépjárműből a göngyöleget, szemetet Bérbeadó telephelyén kívüli eltávolítani. Ennek elmaradása esetén a Bérbeadó takarítási díjat számít fel. A Bérlő szükség esetén köteles a Gépjármű szélvédőjét megtisztítani, a Gépjármű külső mosatását elvégezni. Amennyiben Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget Bérbeadó jogosult a külön díjjegyzékben meghatározott takarítási díjat Bérlővel szemben felszámítani.
 • A Gépjárművet a Bérlő ugyanannyi üzemanyaggal köteles a Bérbeadó részére visszaadni, amennyivel azt bérbe vette.
 • Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyakért. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön állapodnak meg.
 1. Bírság Bérlő köteles a Gépjárművet a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait magánál tartani. Bérlő köteles a KRESZ és egyéb közlekedési, parkolási jogszabályok rendelkezéseit betartani; köteles ezeknek a rendelkezések megszegéséből eredően kirótt bírságokat és büntetéseket, pótdíjakat (bírságokat és büntetéseket, pótdíjakat együtt Bírságok) haladéktalanul, de legkésőbb a Gépjárműnek a Bérbeadó részére történő visszaadásáig kifizetni.
 • Amennyiben a Bérlő a bérlet időtartama alatt észleli, hogy valamely általa elkövetett cselekmény Bírsággal vagy egyéb díjfizetéssel fog járni, köteles ezt Bérbeadónak azonnal jelezni. Bérlő köteles a Gépjármű leadásakor a Bírságok megfizetését az eredeti fizetési okirat átadásával igazolni.
 • Abban az esetben, ha Bérbeadó az adott bérleti időtartam végét követően szerez tudomást arról, hogy Bérlő a Gépjárművel olyan cselekményt követett el, amely valamely Bírság, kirovását eredményezte, felveszi a kapcsolatot Bérlővel, aki ebben az esetben köteles a Bérbeadóval együttműködni és a kirótt Bírságot
 • Amennyiben Bérlő vitatja a kirótt Bírság jogszerűségét, akkor Bérbeadó a vitarendezésbe bevonja az érintett hatóságot. Ilyen esetben Bérlő köteles a kirótt Bírsággal egyező összegű pénzösszeget, a Bérbeadónál letétbe helyezni. Ez a letét abban az esetben jár vissza Bérlő részére, ha eredeti okiratokkal igazolja Bérbeadónál, hogy az ügyben eljáró hatóság, bíróság jogerős határozatban megállapította, hogy a korábban kirótt Bírság jogtalanul került megállapításra, vagy okiratokkal igazolja, hogy a kiszabott Bírságot megfizette. Amennyiben Bérlő a Bírságfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Bérbeadó jogosult a kaució összegéből a bírságot kifizetni, erre akkor is jogosult, ha Bérlő a Bérbeadóval az együttműködését megtagadja.
 • Bérlő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott Bírságot – ideértve a meg nem fizetett parkolási díj- következményeképpen előállott díjakat, pótdíjakat is, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán szabtak ki, állapítottak meg, amely időszakban Bérlő a Gépjárművet használta, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. Bérlő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet időtartama alatt megállapított Bírságokat akkor is megfizeti, ha azt az eljáró hatóság, vagy díj, pótdíj megállapítására jogosult szervezet a Bérbeadóval szemben állapítja meg vagy érvényesíti. Ilyen esetben megfizetésnek minősül az is, ha Bírságot megállapító határozatban vagy fizetési felszólításban megjelölt összeget, késedelmes teljesítés esetén a késedelmi pótdíjakat és eljárási díjakat is Bérbeadó részére átadja.
 1. Felelősség Bérlő köteles Bérbeadónak okozott valamennyi kárt megtéríteni, azzal, hogy Bérlő a Bérbeadóval szemben a harmadik személy, használó magatartásáért is, mint sajátjáért felel. A Bérlő felelős továbbá minden olyan kárért is, amely Bérlő szerződésszegése miatt következik be Bérbeadónál.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárművek kizárólag kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznek. Amennyi bérlő ezt igényli, jogosult saját költségére határozott idejű Casco biztosítást kötni, melyhez a Bérbeadó köteles a szükséges adatokat a Bérlő rendelkezésére bocsátani.
 • Bérbeadó a Gépjármű átadásának késedelme vagy meghiúsulása miatt a Bérlőnél keletkező károk esetében a felelősségét az alábbi esetekre kizárja: a) Gépjármű a korábbi bérlő használata következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált. b) A korábbi bérlő a Gépjárművet az előírt időben nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak.
 • Bérbeadó jogosult a foglalás azonos feltételei mellett, másik, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező Gépjárművet a Bérlő rendelkezésre bocsátani. Bérbeadó a Bérlőnél keletkező károk esetében a felelősségét akkor is kizárja, ha a Bérlő a felajánlott Gépjárművet nem fogadja el. Amennyiben a Gépjármű átadása a Bérbeadónak felróható okból késik vagy hiúsul meg, Bérbeadó a felelősségét 50.000.- Ft-ra korlátozza.
 • A Gépjármű meghibásodása esetén Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal értesíteni, és ezt követően Bérbeadó utasításának megfelelően eljárni. Jelentős működési rendellenesség esetén (pl.: hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása) tilos a Gépjárművet a továbbiakban használni.
 1. Káresemény, baleset -Kizárólag anyagi kárral járó baleset esetén Bérlő kötelezettsége a baleset helyszínén a felelősségi kérdések tisztázása, a Baleseti bejelentő formanyomtatvány hiánytalan kitöltése. A Baleseti bejelentő formanyomtatványt Bérlő akkor is köteles kitölteni, ha az érintett felek között nincs megegyezés. Ilyen esetben Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványon felek ellentétes véleményét rögzíteni. Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványt minden érintett féllel aláíratni, a kitöltött és aláírt Baleseti bejelentő lapból — több Baleseti bejelentő lap esetén mindegyikből – egy példányt megtartani és azt Bérbeadónak haladéktalanul átadni. Amennyiben a balesetben érintett másik fél az együttműködést megtagadja Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött Baleset bejelentő formanyomtatvány, vagy elmulasztott helyszíni cselekmény (Pl.: rendőri intézkedés kérése) miatt Bérbeadót érő valamennyi kárt Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Bérlő abban az esetben is köteles Bérbeadó valamennyi kárát megtéríteni, ha Bérbeadó a Baleseti bejelentő formanyomtatványt Bérbeadó részére bármilyen okból nem adta át.

13.2.           Személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni. Bérlő köteles a rendőrség által felvett jegyzőkönyvből egy másolati példányt kérni és azt Bérbeadó részére haladéktalanul eljuttatni.

13.3.           Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen leírni. Bérlő köteles a balesetben sérült Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

 1. Kárrendezés – Bérlő károkozásából adódó – a vétlen fél gépjárművében keletkezett– kár rendezése a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás terhére történik. A vétlen fél kárrendezése érdekében Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni. Bérbeadó jogosult a külön díjjegyzékben meghatározott ügyintézési díjat felszámítani. Bérlő köteles a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás bonus/malus rendszerében történő kategória váltás miatt megemelkedő biztosítási díj és az alapdíj közötti díjkülönbözet megfizetésére. Az emelt díj mértéke a biztosítási díj 20%-a, időtartama: 2 év.
 • Bérlő károkozásából adódó – a Bérbeadó gépjárművében keletkezett– kár rendezése a Bérlő terhére – a kaució (letét) felhasználásával történik. Amennyiben a kaució összege előreláthatólag a Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb tartozását nem fedezi, Bérlő köteles a kaució összegét 48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles a kaució összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő az általa okozott károkat megtérítette, illetve valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles ésszerű időn belül a kaució felhasználásáról Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt Bérlőnek visszaadni.
 • Ha a Bérlő balesetet szenvedett és vétlen volt, szükség van a károkozótól egy szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt, szabványos baleseti bejelentőre. A Bérlő csak ezen, szabályosan kitöltött iratok birtokában tudja vétlenségét bizonyítani. Minden egyéb esetben a Bérlő vétkes. Amennyiben az idegen gépjármű felelősségbiztosítása fedezi a teljes kárt, úgy önrész nem kerül levonásra. Azonban ebben az esetben a kaució feloldására csak a kártérítés biztosító által történt kifizetése után kerül sor. Káresemény esetén a Bérlő köteles minden okmányt és iratot az Autókölcsönzőnek átadnia, ami a biztosítási ügyintézéshez szükséges.
 • Amennyiben a Gépjármű javítása a két napot meghaladja, akkor a harmadik naptól kezdődően a javítás időtartamára a napi bérleti díj 50 %-ával egyező mértékű napi kárátalány kerül Bérlővel szemben felszámításra.
 • Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt olyan kár vagy kifizetési kötelezettség keletkezik a bérautóval kapcsolatban (parkolási díj, büntetés, rejtett kár, stb.), ami az autó visszavételekor nem kerül nyilvánosságra a Bérbeadó számára, nem szerez erről tudomást, úgy az Autókölcsönző jogában áll 6 hónapig inkasszózni a bérlő vagy felelősséget vállaló személy bankszámlájáról. Ez érintheti a kár vagy a büntetés teljes összegét, amelyhez a Bérlő vagy felelősség vállaló személy a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul.
 1. Bűncselekmény – Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrségen feljelentést tenni. Bérlő köteles feljelentés egy példányát, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
  • A Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérbeadó feljelentést tesz. Bérbeadó jogosult a Gépkocsi nyomkövetésére és szabotázs észlelése vagy bűncselekmény gyanúja esetén a Gépkocsi blokkolására.
 1. Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű értékét felróhatóságára tekintet nélkül megfizeti a Bérbeadó részére, ha a bérlet időtartama alatt a Gépjármű eltulajdonításra került, ide értve azt is, ha Bérlő a Gépjárművet nem szolgáltatta vissza időben és Gépjármű ezen időtartam alatt került eltulajdonításra.

 

 1. Felmondás – A jelen Általános Szerződési Feltételek a 15.) pontban leírt esemény esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül birtokba venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Ebben az esetben Bérbeadó a felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.

 

 1. Adatkezelés – Bérlő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó személyes adatait (beleértve a telepített védelmi rendszer által nyert adatokat a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve ezen adatok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a Szerződés egészének érvényességére.

Az Általános Szerződési Feltételekből és a Szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó. A Szerződésre annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett, Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

A Szerződő Felek között a Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban esetleges felmerülő viták rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 1. Minden egyéb kérdésben – melyeket e szerződés nem szabályoz – a Ptk. hatályos rendelkezései a irányadóak.
 2. Panaszkezelés rendje
 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu

 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

Hatályos: 202………..-tól

 

Messenger icon